Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van 4FUN verhuurArtikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. 4FUN-verhuur: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: 4FUN-verhuur gevestigd aan de Swifterringweg 13, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 82360545;

b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met 4FUN-verhuur een overeenkomst is aangegaan;

c. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

d. bedrijf: de klant zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

e. overeenkomst: de overeenkomst tussen 4FUN-verhuur en de klant;

f. het gehuurde: het gehuurde, inclusief alle accessoires e.d., die 4FUN-verhuur voor verhuur beschikbaar stelt;

g. locatie: de locatie waar 4FUN-verhuur in opdracht van de klant het gehuurde aflevert en/of de catering verzorgt;

h. website: de website www.4fun-verhuur.nl die door 4FUN-verhuur wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van 4FUN-verhuur, alsmede op alle overeenkomsten tussen 4FUN-verhuur en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien 4FUN-verhuur niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 4FUN-verhuur in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door 4FUN-verhuur vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3. Aanbod en prijzen

3.1. Het aanbod van 4FUN-verhuur is vrijblijvend.

3.2. Kennelijke fouten of vergissingen in e-mailberichten of op de website binden 4FUN-verhuur niet.

3.3. De huurprijzen per dag van de objecten die gehuurd kunnen worden staan duidelijk op de website vermeld en zijn incl. btw.

Artikel 4. Reservering

4.1. Om het gehuurde te reserveren dient de klant het reserveringsformulier op de website in te vullen en in te sturen. Alle gegevens die de klant invult in het reserveringsformulier dienen correct en volledig te zijn.

4.2. De reservering is definitief op het moment dat 4FUN-verhuur de reservering bevestigd heeft.

4.3. Indien extra kosten verbonden zijn aan het ter beschikking stellen van het gehuurde, dan wordt naar de klant een prijsopgave gestuurd. In een dergelijk geval is de reservering definitief nadat de klant akkoord is gegaan met de prijsopgave en 4FUN-verhuur heeft bevestigd dat hij het akkoord van de klant heeft ontvangen.

Artikel 5. Annulering

5.1. Voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van het gehuurde kan de klant de overeenkomst kosteloos annuleren.

5.2. Indien 4FUN-verhuur in het kader van de overeenkomst de catering verzorgt, dan kan de klant de overeenkomst 1 week of langer voor de overeengekomen datum van uitvoering kosteloos annuleren. Annuleert de klant de overeenkomst korter dan 1 week voor de overeengekomen datum van uitvoering, dan worden alle reeds door 4FUN-verhuur ingekochte producten aan de klant in rekening gebracht.

5.3. Annulering dient via de e-mail te geschieden.

Artikel 6. Ophalen, terugbrengen en afleveren

6.1. Partijen komen overeen of het gehuurde door de klant bij 4FUN-verhuur wordt opgehaald en naar 4FUN-verhuur wordt teruggebracht of dat 4FUN-verhuur het gehuurde op de locatie aflevert en van de locatie ophaalt.

6.2. Indien de klant het gehuurde bij 4FUN-verhuur ophaalt en terugbrengt naar 4FUN-verhuur, dan zullen partijen een afspraak maken voor het ophalen en terugbrengen van het gehuurde.

6.3. Indien partijen zijn overeengekomen dat 4FUN-verhuur het gehuurde aflevert en ophaalt, dan worden afleverkosten in rekening gebracht als het gehuurde afgeleverd dient te worden buiten de gemeente Swifterbant. De hoogte van de afleverkosten wordt vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.

6.4. Tot de aflevering van het gehuurde behoort niet het verzorgen van een energieaansluitpunt op de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd. De klant dient hiervoor zelf zorg te dragen.

Artikel 7. Verhuur

7.1. Het gehuurde zal per dag of een veelvoud daarvan gehuurd worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2. De klant zal het gehuurde uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het gehuurde bestemd is. De klant zal het gehuurde behandelen als een goed huisvader.

7.3. De klant is vanaf het moment dat het gehuurde aan hem ter beschikking is gesteld aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal, beschadiging of te niet gaan van het gehuurde, tenzij de schade te wijten is aan een handelen en/of nalaten van 4FUN-verhuur.

7.4. De klant is verplicht in geval van diefstal van, verlies van, schade aan of te niet gaan van het gehuurde dit direct aan 4FUN-verhuur te melden.

7.5. De klant zal het gehuurde niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins ter beschikking stellen, zonder de voorafgaande toestemming van 4FUN-verhuur.

7.6. Het is de klant enkel toegestaan het gehuurde te gebruiken overeenkomstig:

a. de door 4FUN-verhuur gegeven instructies;

b. de instructies die op het gehuurde staan vermeld.

7.7. Indien de stroom uitvalt of indien er sprake is van een storm, dan dient het gehuurde zijnde een opblaasbaar object direct ontruimd te worden.

7.8. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde zijnde een opblaasbaar object enkel onder toezicht gebruikt wordt.

7.9. Het is niet toegestaan confetti op het gehuurde zijnde een opblaasbaar object te strooien of met etens- of drinkwaar het gehuurde zijnde een opblaasbaar object te betreden.

7.10. Het gehuurde mag in geen geval Nederland verlaten, tenzij 4FUN-verhuur daarvoor toestemming heeft gegeven.

7.11. 4FUN-verhuur gaat ervan uit dat de klant bekend is met de werking van het gehuurde en dat het gehuurde beantwoordt aan het doel waarvoor het gehuurde gehuurd wordt.

7.12. Indien het gehuurde niet naar behoren functioneert of niet voldoet aan redelijke te stellen eisen van kwaliteit, zal 4FUN-verhuur voor zijn rekening zo spoedig mogelijk het gehuurde (laten) herstellen of vervangen. Herstel dan wel vervanging zal voor rekening van de klant plaatsvinden indien onjuist en/of onoordeelkundig gebruik dan wel handelen van de klant of van een derde herstel of vervanging noodzakelijk heeft gemaakt.

7.13. Na het constateren van een gebrek aan het gehuurde, is het de klant niet meer toegestaan, zonder de voorafgaande toestemming van 4FUN-verhuur, het gehuurde te gebruiken. 4FUN-verhuur kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor een gevaarlijke situatie en/of schade die ontstaat doordat de klant het gehuurde heeft gebruikt nadat hij een gebrek aan het gehuurde geconstateerd heeft.

7.14. De klant is verplicht het gehuurde te retourneren in goede staat en schone staat. Onder goede en schone staat wordt verstaan de staat op het moment van terbeschikkingstelling aan de klant.

7.15. Het gehuurde dient door de klant naar 4FUN-verhuur te worden teruggebracht op het afgesproken tijdstip, tenzij is overeenkomen dat 4FUN-verhuur het gehuurde aflevert en ophaalt. Door het enkele feit van niet terug levering op het afgesproken tijdstip, om welke reden dan ook, of in geval van beschadiging aan het gehuurde, is de klant in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De klant is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens 4FUN-verhuur, aan 4FUN-verhuur een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. het aantal dagen dat de schadeherstelling van het gehuurde in beslag neemt, onverminderd het recht van 4FUN-verhuur op volledige vergoeding van de door hem geleden schade.

7.16. Verlenging van de huurperiode is uitsluitend mogelijk indien 4FUN-verhuur daarmee via de e-mail akkoord is gegaan.

7.17. Ingeval van beslaglegging op het gehuurde of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de klant dit onverwijld aan 4FUN-verhuur te melden. Voorts dient de klant de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van 4FUN-verhuur. Bovendien is de klant verplicht actief mee te werken, teneinde 4FUN-verhuur de feitelijke macht over het gehuurde te verschaffen.

7.18. 4FUN-verhuur blijft te allen tijde eigenaar van het gehuurde, ongeacht de duur van de huurperiode.

Artikel 8. Schoonmaakkosten en waarborgsom

8.1. Indien het gehuurde door 4FUN-verhuur afgeleverd en opgehaald wordt, dan worden bij het ophalen van het gehuurde schoonmaakkosten aan de klant in rekening gebracht, tenzij de klant het gehuurde volledig schoongemaakt aan 4FUN-verhuur ter beschikking stelt.

8.2. Indien de klant het gehuurde bij 4FUN-verhuur ophaalt, dan dient de klant een waarborgsom aan 4FUN-verhuur te betalen. De hoogte van de waarborgsom wordt vooraf aan de klant kenbaar gemaakt. Bij het terugbrengen van het gehuurde wordt met de klant bekeken of het gehuurde in goede staat en compleet is. Als dit het geval is, wordt aan de klant de waarborgsom terugbetaald. Indien het gehuurde niet goed schoongemaakt, beschadigd of niet compleet is, dan wordt de schade in mindering op de waarborgsom gebracht. Indien de schade hoger is dan de betaalde waarborgsom, zal het schadebedrag dat boven de waarborgsom uitkomt aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Verplichtingen van de klant

9.1. De klant draagt er zorg voor dat alle zaken, gegevens, faciliteiten en/of ruimtes, waarvan 4FUN-verhuur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 4FUN-verhuur worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.

9.2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen die nodig zijn voor 4FUN-verhuur om op de locatie de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

9.3. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de locatie goed bereikbaar is voor de transportmiddelen van 4FUN-verhuur.

9.4. De klant is gehouden 4FUN-verhuur onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

9.5. De klant vrijwaart 4FUN-verhuur voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 10. Betaling

10.1. Indien de consument het gehuurde bij 4FUN-verhuur ophaalt, dan dient de overeengekomen vergoeding + de waarborgsom bij het ophalen van het gehuurde middels pinbetaling of contant aan 4FUN-verhuur te worden voldaan.

10.2. Indien 4FUN-verhuur het gehuurde aflevert op de locatie, dan dient de overeengekomen vergoeding bij het afleveren middels pinbetaling of contant aan 4FUN-verhuur te worden voldaan en dienen de schoonmaakkosten bij het ophalen middels pinbetaling of contant aan 4FUN-verhuur te worden voldaan.

10.3. Naar het bedrijf wordt een factuur gestuurd die het bedrijf dient te betalen binnen 8 dagen na de factuurdatum.

10.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is het bedrijf vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat het bedrijf in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van het bedrijf. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij het bedrijf vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

Artikel 11. Klachten

11.1. Zo spoedig mogelijk na het serveren van consumpties, dient de klant deze te controleren en eventuele klachten onverwijld aan 4FUN-verhuur te melden, zodat 4FUN-verhuur de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen.

11.2. Indien het voor 4FUN-verhuur niet meer mogelijk is om de gegrondheid van de klacht met betrekking tot de smaak te onderzoeken doordat de consumpties al geheel zijn genuttigd, dan zal de klacht niet in behandeling worden genomen en heeft de klant geen recht op compensatie.

11.3. Indien de klant constateert dat 4FUN-verhuur in de uitvoering van de overeenkomst is tekortgeschoten, dan dient hij dit zo spoedig mogelijk aan 4FUN-verhuur gemotiveerd kenbaar te maken. 4FUN-verhuur dient door de klant in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek te herstellen.

11.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal 4FUN-verhuur slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en verjaring

12.1. 4FUN-verhuur kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

12.2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. 4FUN-verhuur is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart 4FUN-verhuur tegen alle aanspraken ter zake.

12.3. 4FUN-verhuur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksinstructies van het gehuurde of door gebruik daarvan voor een ander doel dan daarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

12.4. 4FUN-verhuur is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of een derde wijzigingen heeft aangebracht aan het gehuurde.

12.5. Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de klant aan 4FUN-verhuur kenbaar heeft gemaakt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die 4FUN-verhuur daardoor lijdt.

12.6. 4FUN-verhuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging van het gras waarop het gehuurde is geplaatst.

12.7. De klant en zijn gasten dienen zelf na te gaan of de door 4FUN-verhuur geserveerde consumpties ingrediënten bevatten waarvoor zij allergisch zijn. 4FUN-verhuur kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een allergische reactie als gevolg van het nuttigen van consumpties die door 4FUN-verhuur geleverd zijn.

12.8. 4FUN-verhuur is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht door het gehuurde aan de klant en/of derden. De klant is gehouden 4FUN-verhuur schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen welke derden tegen 4FUN-verhuur aanhangig maken ter zake door en/of vanwege het gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel. Het gebruik van het gehuurde is geheel voor risico van de klant.

12.9. 4FUN-verhuur is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

12.10. 4FUN-verhuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade zoals: gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, arbeidskosten, reputatieschade, milieuschade en opgelegde boetes.

12.11. Indien 4FUN-verhuur aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 4FUN-verhuur beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van 4FUN-verhuur gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van 4FUN-verhuur beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de betaalde vergoeding voor het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens 4FUN-verhuur vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens 4FUN-verhuur kan aanwenden.

Artikel 13. Overmacht

13.1. 4FUN-verhuur kan niet gehouden worden tot het nakomen van de overeenkomst indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, brand, natuurramp, diefstal, stroomstoring, internetstoring, storing in het e-mailverkeer, virusinfectie of computervredebreuk door derden, weersomstandigheden, waterschade, molest, werkstaking, ziekte van een of meerdere personen die namens 4FUN-verhuur de overeenkomst uitvoeren, transportmoeilijkheden, verkeersstoring, files, overheidsmaatregelen.

13.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan en niet-toerekenbare tekortkoming van een door 4FUN-verhuur ingeschakelde derde partij.

13.3. Voor zover 4FUN-verhuur ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 4FUN-verhuur gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan de klant in rekening te brengen.

13.4. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal 4FUN-verhuur de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

14.1. 4FUN-verhuur is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst 4FUN-verhuur ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

14.2. 4FUN-verhuur is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst of die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt.

14.3. 4FUN-verhuur is gerechtigd de overeenkomst met het bedrijf zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien het bedrijf:

a. surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

b. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend of in liquidatie treedt.

14.4. Voorts is 4FUN-verhuur bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.5. Indien 4FUN-verhuur tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

14.6. 4FUN-verhuur behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen indien de overeenkomst is ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de klant.

Artikel 15. Geheimhouding

15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

15.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak 4FUN-verhuur gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en 4FUN-verhuur zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 4FUN-verhuur niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 16. Klantenservice

16.1. Voor vragen over de reservering of het gehuurde of voor het indienen van een klacht kan de klant contact opnemen met de klantenservice van 4FUN-verhuur. De klantenservice van 4FUN-verhuur is op de volgende wijzen bereikbaar:

a. via het telefoonnummer: + 31(0)6 12053472

b. via het e-mailadres: info@4fun-verhuur.nl 

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. Op al overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en 4FUN-verhuur worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar 4FUN-verhuur gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat 4FUN-verhuur zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.